Kancelaria EBIT
została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 16 stycznia 2007 roku. Posiada nr NIP 734-193-94-43. Kancelaria EBIT została zarejestrowana jako podatnik VAT.

Kancelaria EBIT wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3534.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Przedmiotem działalności Kancelarii jest kompleksowa obsługa finansowa małych
i średnich przedsiębiorstw. Ceny oferowanych usług uzgadniane są indywidualnie
w zależności od rodzaju zlecenia oraz nakładu pracy wymaganego przy jego realizacji.
W początkowym etapie działalności usługi wykonywane są samodzielnie przez właścicielkę Kancelarii, która posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Posiadane uprawnienia umożliwiają m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej książki przychodów i rozchodów, świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego, itp.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Krystyna Oleś

Uprawnienia

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. W 2003 roku została wpisana na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów po odbyciu dwuletniej aplikacji, w ramach której uczestniczyła w badaniu kilkunastu sprawozdań finansowych firm, w tym kilku skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych oraz zdała 10 egzaminów z zakresu rachunkowości, finansów, prawa, podatków, itp. przewidzianych dla kandydatów na biegłych rewidentów.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wykształcenie
Ukończyła dwa fakultety na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (studia stacjonarne).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Doświadczenie
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach w pionie finansowym, m.in. Główna Księgowa, Zastępca Głównej Księgowej, Kontroler Finansowy, Audytor Wewnętrzny, Dyrektor Biura Controllingu
i Analiz, Manager ds. Konsolidacji.
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych, sporządzania analiz finansowych, sporządzania sprawozdań finansowych ( jednostkowych i skonsolidowanych), przygotowywania dokumentacji do wniosków kredytowych, do wniosków o dofinansowanie, przygotowywania materiałów do prospektów emisyjnych spółek, w zakresie badania sprawozdań finansowych, przeprowadzania audytów finansowych.
Ponadto doradzała jednej z sądeckich firm w zakresie przejścia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe oraz sprawowała nadzór księgowy nad firmą.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 
Home | O firmie | Oferta | Strategia rozwoju | Kontakt i mapa

Copyright © Kancelaria EBIT Biegły Rewident Krystyna Oleś. Realizacja: Verakom